Công Nghệ

Mảng phân số lập trình hướng đối tượng c++
Xây dựng lớp Phân Số với các thuộc tính và phương thức cần thiết. Biết rằng dữ liệu thành viên của lớp phân số bao gồm tử số và mẫu số (xem mô tả chi tiết ở bài thực hành số 1). Xây dựng lớp Mảng Phân Số (gồm các đối tượng Phân Số), sau đó thực hiện các yêu cầu sau: – Nhập thông tin cho các đối tượng của mảng phân số. – Xuất thông tin các đối tượng trong mảng phân số.
– Liệt kê các phần tử có giá trị nhỏ hơn 1. – Kiểm tra xem các đối tượng trong mảng phân số có phải toàn là phân số có mẫu bằng 1 hay không? – Tính tổng các phân số trong mảng phân số. – Tính trung bình cộng giá trị các phân số có giá trị dương trong mảng phân số. – Sắp xếp các phân số trong mảng phân số tăng dần theo giá trị. – Viết chương trình chính để minh họa

Nguồn: https://smartfastkids.com

Xem thêm bài viết khác: https://smartfastkids.com/cong-nghe/

Công Nghệ
MCCare: Hướng dẫn thay mặt kính, thay màn hình Xiaomi Mi 4
Công Nghệ
Samsung Galaxy S3 sua chua man hinh thao may
Công Nghệ
SỬA LỖI MÀN HÌNH XANH KHI KHỞI ĐỘNG WINDOWS 10
There are currently no comments.