Giải Trí

How To Change Skype Password
In this simple video tutorial, learn how to easily change your Skype password. Skype password change is done for security reasons at any time.
Changing your Skype password mainly depends on how you log in to your Skype account.
If you use your Microsoft account to log in to skype, then you simply need to go over to your Microsoft account and change your Microsoft password.
If you use your Facebook account to sign in to Skype, then you just need to go and change your facebook password on the Facebook website.

If you want to change your Skype account password, you do so easily using your internet browser

Visit the skype website skype.com
Sign in to your skype account as usual.
Go to account settings
Next to your skype name, Click on ‘Change Skype Password’
Enter your old password and the new one as shown in the video.
Click on ‘Save’
You now have a new password for your Skype account.
From the Skype app in windows 7, you can also sign in, the click ‘Change your password’ from the menu.
Skype change password.

Nguồn: https://smartfastkids.com

Xem thêm bài viết khác: https://smartfastkids.com/giai-tri/

Giải Trí
Jên Erơ #2 – Tiểu Thuyết của Charlotte Bronte | Trò Chuyện Đêm Khuya
Giải Trí
Cách thêm chat Facebook vào WordPress dễ dàng
Giải Trí
Cách "BLOCK" facebook người đã chặn mình trước đó!